611161064 : การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยบูรณาการ นาฏลีลาและละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

รับชม :

973

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับพื้นฐาน (Basic level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 12
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : ปฐมวัย
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 3860 บาท
หลักสูตร

การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยบูรณาการ นาฏลีลาและละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

Development of Kindergarten teachers for learning management integrating Dancing and Creative Drama to create the Kids’ ideas