612031022 : การพัฒนาครูสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสอนอ่านและเขียนเชิงบูรณาการการใช้ภาษาและวรรณคดีไทยด้วยชุดการสอน

รับชม :

1253

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับพื้นฐาน (Basic level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 12
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : ภาษาไทย
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 3730 บาท
หลักสูตร

การพัฒนาครูสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสอนอ่านและเขียนเชิงบูรณาการการใช้ภาษาและวรรณคดีไทยด้วยชุดการสอน

Development of Primary Thai Teachers through Reading and Writing Literacy on Thai Usage and Thai Literature Using Instructional Package