613111021 : การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาในการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะด้วยรูปแบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรม

รับชม :

1593

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับพื้นฐาน (Basic level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 12
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 4030 บาท
หลักสูตร

การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาในการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะด้วยรูปแบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรม

Development of Secondary Teachers through Public Mind Activity Learning Management Based on Ethical Conduct Concept