612031108 : หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย:การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ (Jigsaw)

รับชม :

1015

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับพื้นฐาน (Basic level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 12
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : ภาษาไทย
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 3730 บาท
หลักสูตร

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย:การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ (Jigsaw)

Developmant of Thai Teacher’s Competency : Thai Main idea Reading for Primary Students through Jigsaw