614102008 : การพัฒนา Mobile Learning Application บนพื้นฐานแนวคิด Connectivism และทฤษฏีการเรียนรู้ Constructivism เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง

รับชม :

1690

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับกลาง (Intermediate level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 18
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 6800 บาท
หลักสูตร

การพัฒนา Mobile Learning Application บนพื้นฐานแนวคิด Connectivism และทฤษฏีการเรียนรู้ Constructivism เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง

Mobile Learning Application Development Base on Connectivism Taxonomic and Constructivism Theory