611161063 : การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการออกแบบการเรียนรู้ แบบสะเต็มระดับ การศึกษาปฐมวัย (STEM Education) ตามแนวคิด Active Learning

รับชม :

1113

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับพื้นฐาน (Basic level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 12
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : ปฐมวัย
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 3860 บาท
หลักสูตร

การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการออกแบบการเรียนรู้ แบบสะเต็มระดับ การศึกษาปฐมวัย (STEM Education) ตามแนวคิด Active Learning

Development of teacher competencies in STEM education Learning management based on active learning