612021030 : การพัฒนาสมรรถนะครู ด้านทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการสอนแบบอุปนัยและนิรนัยประกอบสื่อ Learning object

รับชม :

1127

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับพื้นฐาน (Basic level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 12
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : คณิตศาสตร์
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 3400 บาท
หลักสูตร

การพัฒนาสมรรถนะครู ด้านทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการสอนแบบอุปนัยและนิรนัยประกอบสื่อ Learning object

Development of teacher competencies in mathematical problem solving Using inductive and deductive teaching and learning object