612042012 : การสร้างนวัตกรรม Functional communicative conversation สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ 3 มิติ ขั้นพื้นฐาน

รับชม :

1256

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับกลาง (Intermediate level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 18
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 5100 บาท
หลักสูตร

การสร้างนวัตกรรม Functional communicative conversation สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ 3 มิติ ขั้นพื้นฐาน

The creation of innovation in Functional communicative conversation for English Teachers by using a basic 3D application