612021029 : การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะกระบวนการให้เหตุผล ทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method)

รับชม :

1021

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับพื้นฐาน (Basic level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 12
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : คณิตศาสตร์
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 3400 บาท
หลักสูตร

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะกระบวนการให้เหตุผล ทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method)

The development of a learning management in mathematical reasoning skills with discovery method