612041022 : การพัฒนาครูระดับประถมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้

รับชม :

893

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับพื้นฐาน (Basic level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 12
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 3270 บาท
หลักสูตร

การพัฒนาครูระดับประถมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้

Development of Primary Thai English Teachers through CLT Learning Management on Cooperative Learning Using Handout