613181001 : การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงระบบ ตามแนวคิด Active Learning

รับชม :

1493

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับพื้นฐาน (Basic level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 12
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : บรูณาการสาระ
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 3660 บาท
หลักสูตร

การพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงระบบ ตามแนวคิด Active Learning

Teacher development in learning management to promote Systematic thinking skills based on Active Learning