613021011 : การพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านทักษะกระบวนการแก้ปัญหาสู่ออกแบบปฏิบัติการสอนที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจัดการกิจกรรมแบบ STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

รับชม :

848

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับพื้นฐาน (Basic level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 12
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : คณิตศาสตร์
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 5000 บาท
หลักสูตร

การพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านทักษะกระบวนการแก้ปัญหาสู่ออกแบบปฏิบัติการสอนที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจัดการกิจกรรมแบบ STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

Development of Secondary Mathematic Teachers for Problem Solving Skills through Local Wisdom Designing of STEM Education in 21st Century Skills