614181017 : การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) บูรณาการร่วมกับชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้

รับชม :

1631

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับพื้นฐาน (Basic level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 12
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : คณิตศาสตร์
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 5000 บาท
หลักสูตร

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) บูรณาการร่วมกับชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้

Teacher development in STEM education integrating with community based learning