613041010 : การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเน้นทักษะการอ่านและการเขียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้ชุดการสอน

รับชม :

992

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับพื้นฐาน (Basic level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 12
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 3900 บาท
หลักสูตร

การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเน้นทักษะการอ่านและการเขียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้ชุดการสอน

Development the Secondary Thai English Teachers of Learning Management through CLT: Reading and Writing Skills on Cooperative Learning Using Instructional Package