613021015 : การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ด้านทักษะการแก้ปัญหา ด้วยการจัดการ เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ผสานหลักการ ทำงานของศาสตร์พระราชา

รับชม :

1332

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับพื้นฐาน (Basic level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 12
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : คณิตศาสตร์
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 5000 บาท
หลักสูตร

การพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ด้านทักษะการแก้ปัญหา ด้วยการจัดการ เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ผสานหลักการ ทำงานของศาสตร์พระราชา

Development of mathematics teacher competencies on problem solving skills using problem-based learning Integrating the king’s philosophy