612011076 : การพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ระดับประถมศึกษา

รับชม :

1025

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับพื้นฐาน (Basic level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 12
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : วิทยาศาสตร์
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 4600 บาท
หลักสูตร

การพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ระดับประถมศึกษา

Development of science teacher competencies enhancing analytics thinking skills using the project based learning (PBL) for primary school