612031017 : การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โดยใช้นิทานคุณธรรมตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL)

รับชม :

1188

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับพื้นฐาน (Basic level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 12
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : ภาษาไทย
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 3730 บาท
หลักสูตร

การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โดยใช้นิทานคุณธรรมตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL)

The development of teachers in learning management to develop Thai reading skills for primary Education using of fairy tales based on brain-based learning