612031015 : การพัฒนาครู ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ

รับชม :

952

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับพื้นฐาน (Basic level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 12
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : ภาษาไทย
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 3730 บาท
หลักสูตร

การพัฒนาครู ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ

The development of teachers in learning management to develop Thai reading skills using reading books