612111074 : การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงาน ตามวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา

รับชม :

1021

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับพื้นฐาน (Basic level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 12
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 4500 บาท
หลักสูตร

การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงาน ตามวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา

Teacher competency development for learning management In social studies, religion and ethics. Management on topic sustainable resources and environment using problem based learning and king philosopy