611161177 : การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย ด้านการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนไฮสโคป

รับชม :

941

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับพื้นฐาน (Basic level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 12
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : ปฐมวัย
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 6400 บาท
หลักสูตร

การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย ด้านการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนไฮสโคป

Development of early childhood teachers competencies by high scope learning experience