611161066 : การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัยแห่งศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

รับชม :

2563

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับพื้นฐาน (Basic level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 12
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : ปฐมวัย
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 3860 บาท
หลักสูตร

การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัยแห่งศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

Development of Kindergarten teachers of learning management Using Technology toward 21st Century skill through Cooperative Learning