611161076 : การเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่การพัฒนา ทักษะสมอง EF (Executive Functions) เด็กปฐมวัยที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21

รับชม :

1244

รายละเอียด
ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร : ระดับพื้นฐาน (Basic level)
ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง) : 12
ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปกติ
สาระเนื้อหาในหลักสูตร : ปฐมวัย
จำนวนราคาที่ลงทะเบียน : 3860 บาท
หลักสูตร

การเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่การพัฒนา ทักษะสมอง EF (Executive Functions) เด็กปฐมวัยที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21

Enhancement Kindergarten teachers competency for learning management Executive Functions on 21st Century skill